www.sova-somek.com
logo firmy

DOPLNKOVÁ SKÚŠKA Z POĽOVNÍCTVA
na získanie odbornej spôsobilosti
na držanie zbraní a streliva

Štvrté aktualizované vydanie publikácie Doplnková skúška z poľovníctva na získanie odbornej spôsobilosti na držanie zbraní a streliva obsahuje odpovede na skúšobné otázky, ktoré určilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Sú v ňom uvedené všetky zmeny v legislatíve ku dňu 31. august 2015.
Doplnková skúška z poľovníctva má formát A4, 96 strán, obsahuje 24 čiernobielych ilustrácií.

Dňom 1. októbra 2018 zmenilo Ministerstvo vnútra SR štylizáciu otázok k doplnkovej skúške z poľovníctva.
K dnešnému dňu stále platí zákon NR SR č.190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ... v znení jeho neskorších noviel, posledná novela je v znení zákona č. 300/2014 Z. z.
Tak isto platí Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 555/2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z.
Vzhľadom na stále platné právne predpisy - zákon a vykonávacia vyhláška, ktoré sú uvedené aj v publikácii Doplnková skúška .... sú aj odpovede na otázky MV SR stále platné. Ak nie sú odpovede uverejnené priamo v texte, uchádzač ich nájde v texte úplného znenia zákona a vykonávacej vyhlášky, ktoré sú uverejnené v publikácii.

 

cena: 8,90 €

 

Doplnkovú skúšku z poľovníctva si môžete objednať:
 
e-mailom na adresu: petersomek@gmail.com
   
písomne na adresu: Peter Š o m e k
Mierová 99
821 05 Bratislava 2
   
telefonicky: 02 434 210 44, 0903 865 886, 0948 779 558